Mind Basic Course

Promotion

สมัครก่อน 31 มีนาคมนี้ ลดทันที 8,000 บาท จำกัดแค่ 8 คนต่อคลาส ลงทะเบียนได้เลยที่ปุ่มด้านล่าง

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

Mind Basic Course

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานวิธีการพูดภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่ต้น โดยคอร์สนี้เราจะให้ผู้เรียน ได้เรียนทั้งสอนสดแบบในห้องเรียน รวมถึงเรียนOnlineกันสดๆผ่าน Globish (via Internet).

คอร์ส Mind Basic เกิดจากการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากประสบการณ์ของสถาบัน Mind English กว่า 2 ปี จนขยายสาขาครอบคลุมถึง 10 สาขาทั่วประเทศไทย

ซึ่งหลักสูตร Mind Basic เป็นการค้นพบจากนักเรียนที่ได้เรียนกับทางสถาบันและพบว่า ยังมีกลุ่มนักศึกษาและผู้ใหญ่ที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในธุรกิจส่วนตัว ท่องเที่ยว คุยกับเพื่อนฝรั่ง และ ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้มีการศึกษาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรเดิมมาตั้งแต่เด็ก แต่กลับยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ทำให้เราเข้าใจว่าอะไรคือตัวแปรสำคัญที่ควรจะนำมาประกอบการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและได้ผล

คอร์ส Mind Basic เหมาะมากๆสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มเรียนวิธีการพูดภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่ต้น ลืมวิธีการเรียนแบบเก่าๆคือให้นั่งท่องจำคำศัพท์หลายๆพันคำและจำการวางแกรมมาร์แบบเดิมๆไปได้เลย เพราะ เราจะปูให้ตั้งแต่วิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง การเรียบเรียงคำพูดตามหลักไวยากรณ์ การทำความเข้าใจกับแกรมมาร์”โดยไม่ต้องท่องจำ” (มีให้เรียนแต่สอนแบบไม่เน้นให้ท่องอย่างเดียว) และ เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน

เรามั่นใจเป็นอย่างมากจากประสบการณ์ของสถาบัน ที่ทำให้เนื้อหาคอร์สนี้สมบูรณ์แบบและสามารถใช้กับผู้เรียน ให้ขับเคลื่อนและเพิ่มความสามารถผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์:

 • เมื่อจบออกไปจากคอร์ส ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และที่สำคัญ มีความมั่นใจการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และชัดเจน
 • ผู้เรียนจะได้รับรูปแบบประโยค และคำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน และสถานการณ์ต่างๆ
  หมายเหตุ: การแบ่งระดับของภาษา จะใช้ผลการประเมินวัดระดับของภาษาของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งคลาส ไม่ใช้เกณฑ์ของอายุ หรือระดับชั้นเรียนในการแบ่งคลาสเรียน

รูปแบบการเรียนการสอน :

 1. เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนที่น่าสนใจ และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ทั้งหมด
 2. การเรียนการสอนทุกครั้ง จะมีการทำกิจกรรม และประเมินผลการเรียนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด และตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบผ่านการทำกิจกรรม
  จุดเด่น คือ เน้นการสื่อสารประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ มี Talking Points ในทุกๆคลาส เรียนรู้ศัพท์จากประสบการณ์จริงและการแชร์ในห้องเรียน การแสดง Role Play และมีโปรเจคพิเศษให้นักเรียนให้ทดลองทำจริง!!!
 3. เน้นการสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อน และสร้าง Community และสิ่งแวดล้อมในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในคลาส และนอกคลาสให้ได้มากที่สุด
 4. เน้นทำ Mind Keys บางข้อที่ช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของผู้เรียน ผ่านการทำกิจกรรม
 5. มีการอัดวีดีโอ Before และ After เพื่อดูพัฒนาการทางด้านภาษา และความมั่นใจในการใช้ภาษาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน จนจบ
  คอร์สเรียน
 6. ทีมครูผู้สอนจะประเมิน และให้คำปรึกษา พร้อมข้อเสนอแนะส่วนบุคคลให้แก่นักเรียน
 7. จบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผล เมื่อผ่านการประเมินโดยครูผู้สอน
 8. นักเรียนจะต้องมาเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และห้ามขาดเกินกว่า 10% ของคลาสเรียน

Mind Basic Course

 • อัตราค่าเรียน

  ค่าเรียนของคอร์ส Mind Basic ราคา 27,000 บาท **พิเศษ สมัครเรียนก่อน 31 มีนาคม นี้ ราคาเหลือเพียง 19,000 บาท

 • ตารางเรียน

  สอนสด

  เรียน 12 ครั้ง / อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง / ครั้งละ 2 ชั่วโมง (รวม 1.5-3 เดือน)

  สอน Online ตัวต่อตัว ผ่านโปรแกรม Globish

  เรียน 24 ครั้ง / ครั้งละ 25 นาที / สามารถจัดตารางเองได้ (รวม 20 ชั่งโมง)

 • รูปแบบการเรียน

  คลาสของเราสอนสดทั้งหมดไม่เกิน 8 คนต่อห้อง นักเรียนแต่ละคนจะได้รับ เอกสารประกอบการเรียนสำหรับการสอนสด และ เรียนตัวต่อตัว คุย Online กับอาจารย์ผ่านโปรแกรม Globish  ตามมาตรฐานคอร์ส Mind Basic

 • ครูผู้สอน

  สอนโดยครูคนไทยสำเนียง ชัด เป๊ะเวอร์ที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ตามมาตรฐานสถาบัน MindEnglish

 • กลุ่มนักเรียน

  คอร์ส Mind Basic เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

 • การประเมินผล

  ก่อนเรียน (Prescreen): นักเรียนสอบด้วยข้อสอบวัดระดับของมายด์อิงลิช
  ระหว่างเรียน (In the class): นักเรียนจะถูกประเมินพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมในทุกคลาส รวมถึงความมั่นใจ กล้าพูดนำเสนอ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน
  หลังเรียน (Final Check):

  • นักเรียนจะสอบ Speaking โดยเน้นเป็นคำถามปลายเปิด และโต้ตอบระหว่างกัน
  • นักเรียนเตรียม Speech มากล่าวถึงความรู้สึกก่อนและหลังเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน และให้ Feedback ในคลาสเรียนประมาณ 1 นาที

  เกณฑ์การผ่านประเมิน: คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยเป็นคะแนนเก็บสะสมตลอดหลักสูตร เพื่อการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดนักเรียนจะทดสอบผ่านหลักสูตรเมื่อมีคะแนนตั้งแต่ 70 คะแนน ขึ้นไป จึงได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง