Mind Corporate

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Mind Corporate Course

เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ASEAN จึงทำให้การใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และกลุ่มบริษัทมีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ AEC และติดต่อกับบริษัทในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทางสถาบันมายด์อิงลิช จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และได้ออกแบบหลักสูตรเฉพาะ และคอร์สที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาให้กับบุคลากรของท่านในการทำงาน

บริการ:

 • Mind Communication In-house Training
 • Mind Private
 • Mind Consultant
 • Mind English Speaking Camp
 • Mind Workshop

Mind Corporate Course

 • อัตราค่าเรียน

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสำหรับองค์กร ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเรียนและหลักสูตรที่ต้องการ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 090-960-3926 หรือ add Line ID: @mindenglishth

 • ตารางเรียน

  บริษัทสามารถเลือกวันและเวลาได้ตามความต้องการ

 • รูปแบบการเรียน

  หลักสูตรเฉพาะที่เน้นการสื่อสารและปฏิบัติผ่านกิจกรรม การจำลองสถานการณ์ เพื่อฝึกการสื่อสารเสมือนจริง ทีมครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างสูงสุด ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพื่อผ่อนคลายและดึงศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียนออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กิจกรรมนอกเวลาเรียน ที่ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ด้วยวิธีการเฉพาะของทางสถาบันฯ

 • ครูผู้สอน

  สอนโดยครูคนไทยสำเนียง ชัด เป๊ะเวอร์! หรือครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์สอนตามมาตรฐานสถาบัน Mind English และได้รับใบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานการสอนจากหน่วยงานมาตรฐานระดับโลก  อาทิ TESOL TEFL เป็นต้น

 • กลุ่มนักเรียน

  ไม่เกิน 12 ท่านต่อกลุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสในการสื่อสารในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางสถาบันฯจึงจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

 • การประเมินผล

  การประเมินของทางสถาบันฯ ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบทักษะการสื่อสารทั้ง การฟังและการพูด โดยมีเกณฑ์การวัดผลอย่างเป็นมาตรฐาน เทียบเคียงของ CEFR

หากท่านสนใจให้ Mind English พัฒนาองค์กรของท่าน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อหาท่านภายใน 3 วันทำการ