Mind Teen Course

ราคาคอร์สละปกติ 9,900 บ สมัครก่อน 30 เมษายนนี้ เหลือเพียง 7,900 บาท พร้อมผ่อน 0% 3 เดือน

คอร์สภาษาอังกฤษ

Mind Teens Course

คอร์ส Mind Teens เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย มีทั้งสิ้น 3  ระดับ โดยการเรียนการสอนจะมีความหลากหลาย และแตกต่างจากบทเรียนในสถานศึกษา โดยหลักสูตรนี้เน้นทักษะการพูด (Speaking Skill) เป็นหลัก ซึ่งหลักสูตร Mind teens ถูกพัฒนาโดยทีมครูมายด์อิงลิช ซึ่งมีการนำสื่อการสอนของสำนักพิมพ์ระดับ Top 5 ของอเมริกา มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแนวทางการเรียนการสอนของมายด์อิงลิช และยังคงการนำ Mind Keys มาช่วยในการเสริมสร้างทักษะการพูดเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน

 • คอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่น ยุคใหม่ ไฟแรง ที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว ไม่ใช่แค่เรียนแกรมม่า แล้วสอบไปวันๆ
 • คอร์สนี้ จะเน้น conversation ในระดับพื้นฐาน ไปจนระดับกลาง (Intermediate) ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึก และเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษตลอดทั้งคลาส รวมถึงความเข้าใจเชิงลึก เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาของภาษาอังกฤษ เช่นสำนวน สแลง และการใช้คำศัพท์ทั้งแบบสุภาพ และแบบไม่เป็นทางการ!
 • เน้นความสนุกสนาน และการมีปฏิสัมพันธ์กันในคลาส

จุดประสงค์:

 • เมื่อจบออกไปจากคอร์ส ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และที่สำคัญ มีความมั่นใจการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และชัดเจน
 • ผู้เรียนจะได้รับรูปแบบประโยค และคำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน และสถานการณ์ต่างๆ
  หมายเหตุ: การแบ่งระดับของภาษา จะใช้ผลการประเมินวัดระดับของภาษาของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งคลาส ไม่ใช้เกณฑ์ของอายุ หรือระดับชั้นเรียนในการแบ่งคลาสเรียน

รูปแบบการเรียนการสอน :

 1. เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนที่น่าสนใจ และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ทั้งหมด
 2. การเรียนการสอนทุกครั้ง จะมีการทำกิจกรรม และประเมินผลการเรียนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด และตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบผ่านการทำกิจกรรม
  จุดเด่น คือ เน้นการสื่อสารประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ มี Talking Points ในทุกๆคลาส เรียนรู้ศัพท์จากประสบการณ์จริงและการแชร์ในห้องเรียน การแสดง Role Play และมีโปรเจคพิเศษให้นักเรียนให้ทดลองทำจริง!!!
 3. เน้นการสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อน และสร้าง Community และสิ่งแวดล้อมในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในคลาส และนอกคลาสให้ได้มากที่สุด
 4. เน้นทำ Mind Keys บางข้อที่ช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของผู้เรียน ผ่านการทำกิจกรรม
 5. มีการอัดวีดีโอ Before และ After เพื่อดูพัฒนาการทางด้านภาษา และความมั่นใจในการใช้ภาษาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน จนจบ
  คอร์สเรียน
 6. ทีมครูผู้สอนจะประเมิน และให้คำปรึกษา พร้อมข้อเสนอแนะส่วนบุคคลให้แก่นักเรียน
 7. จบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผล เมื่อผ่านการประเมินโดยครูผู้สอน
 8. นักเรียนจะต้อวมาเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และห้ามขาดเกินกว่า 10% ของคลาสเรียน

Mind Teen Course

 • อัตราค่าเรียน

  ค่าเรียนของคอร์ส Mind Teen ราคา 9,900 บาท **พิเศษ สมัครเรียนก่อน 30 เมษายน ราคาเหลือเพียง 7,900 สามารถผ่อนชำระ 0% 3 เดือน เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 • ตารางเรียน

  เรียน 16 ครั้ง / ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง / อาทิตย์ละ 2 ครั้ง (รวม 2เดือน)

 • รูปแบบการเรียน

  คลาสของเราสอนสดทั้งหมดไม่เกิน 12 คนต่อห้อง นักเรียนแต่ละคนจะได้รับ หนังสือคนละ 1 เล่ม ที่มีสื่อการสอนครบครัน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกฝนที่บ้านตามมาตรฐานของเรา

 • ครูผู้สอน

  การเรียนรู้ในระบบของ Mind Teen มีทั้งหมด 3 level

  level 1 : Let’s Start Talking

  level 2 : Can’t Stop Talking

  level 3 : Non-stop Talking

  level 1-3 จะสอนโดยครูชาวไทย

 • กลุ่มนักเรียน

  คอร์ส Mind Teens เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป

 • การประเมินผล

  ก่อนเรียน (Prescreen): นักเรียนสอบด้วยข้อสอบวัดระดับของมายด์อิงลิช
  ระหว่างเรียน (In the class): นักเรียนจะถูกประเมินพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมในทุกคลาส รวมถึงความมั่นใจ กล้าพูดนำเสนอ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน
  หลังเรียน (Final Check):

  • นักเรียนจะสอบ Speaking โดยเน้นเป็นคำถามปลายเปิด และโต้ตอบระหว่างกัน
  • นักเรียนเตรียม Speech มากล่าวถึงความรู้สึกก่อนและหลังเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน และให้ Feedback ในคลาสเรียนประมาณ 1 นาที

  เกณฑ์การผ่านประเมิน: คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยเป็นคะแนนเก็บสะสมตลอดหลักสูตร เพื่อการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดนักเรียนจะทดสอบผ่านหลักสูตรเมื่อมีคะแนนตั้งแต่ 70 คะแนน ขึ้นไป จึงได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง