นโยบายโรงเรียนและการคืนเงิน

นโยบายโรงเรียน และการคืนเงิน

ข้อ 1. เงื่อนไขการเรียนที่สถาบัน

นักเรียนตกลงยอมรับเงื่อนไขดังนี้

  • นักเรียนจะต้องเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 90 ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • นักเรียนจะต้องเข้าเรียนต่อเนื่องกันจนจบหลักสูตร 12 เดือน หรือเทียบเท่า 52 สัปดาห์
  • นักเรียนจะต้องชำระค่าเรียนครบทั้งหมดตามรอบงวดการชำระที่ระบุข้างต้น ไม่อนุญาตให้ติดค้างการชำระ
  • นักเรียนจะต้องปฏิบัติตาม Mind Keys ของระบบมายด์อิงลิช ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนนต่อวัน เป็นเวลา 180 วันขึ้นไปและต้องบันทึกในใบบันทึก Mind Keys โดยที่นักเรียนจะต้องบันทึก Mind Keys ตามจริง โดยมีครูผู้สอนและผู้จัดการสาขาลงชื่อรับรองทุกๆเดือน โดยลงวันที่กำกับทุกครั้งจึงจะถือว่าใบบันทึก Mind Keys นั้น มีผลอ้างอิงตามข้อกำหนดในสัญญาหากนักเรียนสามารถปฏิบัติตามเงื่อนข้อ 2.1,2.2 ,2.3 และ 2.4 ครบถ้วน แต่พิสูจน์ได้ว่าทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่พัฒนาขึ้น โดยยึดตามการบันทึกวีดีโอดังปรากฏในข้อ 1 ประกอบกับใบบันทึก
    Mind Keys ทางสถาบันยินดีคืนเงินค่าเรียนตามที่ปรากฏในใบเสร็จ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และดอกเบี้ย) ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติการคืนเงินค่าเรียนจากทางสถาบัน ทั้งนี้นักเรียนต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงเป็นหลักฐานเท่านั้น
  • หากนักเรียนไม่สามารถมาเรียนครบตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 2.4 โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เช่นในกรณีเจ็บป่วยเรื้อรัง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองผลโดยการคืนเงินให้แก่นักเรียน แต่คงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการมาเรียนของนักเรียน

ข้อ 2. เงื่อนไขอื่นๆ

2.1 นักเรียนอนุญาตให้สถาบันฯทำการบันทึกวิดิโอทุกครั้งที่มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อติดตามการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยที่สถาบันฯจะไม่นำเอาวิดิโอนี้ไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนักเรียนในทุกกรณี

2.2 นักเรียนยอมรับว่าในกรณีที่นักเรียนขอยกเลิกการเรียนกลางคัน โดยที่ยังเข้าเรียนไม่จบหลักสูตร 12 เดือน หรือเทียบเท่า 52 สัปดาห์  นักเรียนไม่สามารถเรียกร้องขอคืนเงินค่าเรียนจากสถาบันฯ ได้ในทุกกรณี

ทางสถาบันฯ มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน โดยการมาเรียนและทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผลการเรียนของนักเรียนเกิดผลได้จริง จึงกำหนดให้นักเรียนของสถาบันฯสามารถใช้สิทธิ์ในการหยุดเรียนดังนี้

ข้อกำหนดการขาดเรียน ลาหยุด และพักการเรียน

  1. นักเรียนรายกลุ่ม สามารถลาหยุดได้ตามประเภทของการเรียนดังนี้
ประเภท ระยะเวลาเรียน จำนวนสัปดาห์การลาหยุด
นักเรียนคอร์สรายปีรับรองผล 52 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
นักเรียนคอร์สครึ่งปี 24 สัปดาห์ 4 สัปดาห์
นักเรียนคอร์สรายเลเวล 12 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1.1 การขาดเรียน

–  หากนักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ในวันหลัก สามารถมาเรียนชดเชยได้ในวันที่มีคลาสของท่านเปิดทำการสอน โดยต้องทำการแจ้งผู้จัดการสาขาเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า หากไม่สามารถมาเรียนชดเชยในวันอื่นๆของสัปดาห์นั้นได้ ถือว่านักเรียนขาดเรียนโดยตัดสิทธิ์ของสัปดาห์นั้นๆ

–  ในกรณีที่นักเรียนมีการขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถติดต่อได้เกิน 30 วันขึ้นไป สถานะจะเปลี่ยนเป็นพักการเรียนในทันที โดยทางสถาบันฯจะทำการแจ้งสถานะของนักเรียนให้ทราบผ่าน 3 ช่องทางดังนี้ E-mail, SMS, ไปรษณีย์

          1.2 การขอพักการเรียน

นักเรียนสามารถขอพักการเรียนได้ จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาตามประเภทของคอร์สเรียน

–  นักเรียนจะต้องทำการกรอกเอกสารคำร้อง(ตามแบบฟอร์มของสถาบันฯ) ก่อนการเริ่มการพักการเรียน

–  เมื่อครบกำหนดการพักการเรียน นักเรียนยังไม่กลับมาเรียนหรือขาดติดต่อกับทางสถาบันฯภายในระยะเวลา 30 วัน ทางสถาบันฯถือว่า ท่านได้หมดสิทธิ์การเป็นนักเรียนของสถาบันมายด์ อิงลิช โดยทางสถาบันฯจะทำการแจ้งไปยังนักเรียนผ่าน 3 ช่องทางดังนี้ E-mail, SMS, ไปรษณีย์

–  ในกรณีมีความจำเป็นต้องพักการเรียนต่อ นักเรียนจะต้องเขียนคำร้องต่ออีกครั้งโดยในครั้งนี้ จะต้องแสดงหลักฐานความจำเป็นในการพักการเรียน ให้กับทางสถาบันฯ โดยสามารถหยุดพักได้ไม่เกิน 30 วัน

  1. นักเรียนไพรเวท

2.1 นักเรียนไพรเวทจะต้องระบุวันที่มาเรียน 1 วันต่อสัปดาห์ และจะต้องมาเรียนในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

2.2 นักเรียนสามารถขอลาหยุดเรียน ได้จำนวน 2 ครั้งจากระยะเวลาการเรียนทั้งหมด 12 ครั้ง โดยจะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากเกินจากนี้ถือว่าตัดสิทธิ์จำนวนการมาเรียนของนักเรียน

2.3 การเปลี่ยนแปลงวันในการเข้าเรียน จะต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของครูผู้สอนและวันเวลาที่สามารถเปิดคลาสให้กับนักเรียนได้

ติดตามความรู้ดีๆอัพเดททุกวันและบทความย้อนหลังน่ารักๆ

สไตล์น้องมายด์กับ #mindenglish แบบนี้ได้ที่

www.mindenglishofficial.com

Facebook : www.facebook.com/mindenglishofficial

Line : @mindenglishth (สำหรับมือถือคลิ๊กที่นี่ได้เลยค่า https://line.me/R/ti/p/%40mindenglishth)